Over de monitor

De monitor Gastvrij Fryslân is het kennisportaal van het programma Gastvrij Fryslân 2028 van de provincie Fryslân. In de monitor wordt kennis op het gebied van de gastvrijheidseconomie in Fryslân bijeengebracht en ontsloten voor overheden, ondernemers, onderwijs, inwoners en overige belanghebbenden als terreinbeheerders.

Naast data uit bestaande bronnen, worden ook eigen data verzamelt welke worden opgenomen in de monitors.

Continu Bezoekersonderzoek

Zo loopt sinds de zomer 2023 in Fryslân het Continu Bezoekersonderzoek Fryslân. Dit onderzoek is erop gericht inzicht te krijgen in wie de provincie bezoeken, wat ze doen en hoe ze hun bezoek ervaren. Locaties kunnen gratis meedoen met het onderzoek door zich aan te melden op: https://surveyfriesland.marketresponse.nl.

Na aanmelding ontvangen de ondernemers een QR-code voor het onderzoek die ze kunnen verspreiden onder hun klanten en een starterskit met posters en leaflets.

Het onderzoek is opgebouwd uit een aantal algemene vragen, gevolgd door een aantal sectorspecifieke vragen (accommodaties, horeca, evenementen, jachthavens, natuurbeheerders, musea en dagrecreatie). Daarnaast kunnen ondernemers nog enkele eigen vragen toevoegen. Ondernemers krijgen inzicht in hun eigen gegevens en, op termijn, benchmarken met andere ondernemers in dezelfde sector.

Leefstijlvinder

Benieuwd naar de leefstijl van uw bezoeker? Vanaf 2023 kunnen ondernemers, gemeenten en toeristische organisaties kunnen gratis met de Leefstijlvinder werken. Zo is het mogelijk om te zien welke leefstijlen in welke gemeentes het meest voorkomen. Ondernemers kunnen bovendien inzicht krijgen in de leefstijlen van de klanten in hun eigen klantenbestand. Hiervoor moeten ze zich registreren op www.leefstijlvinder.nl.

Als een gebruiker meer wilt weten, dan moet er autorisatie worden aangevraagd Dat kan via de pagina: https://lnkd.in/eZT5GAtf

Kernteam

De monitor is tot stand gekomen in een unieke samenwerking van Planbureau Fryslân, Merk Fryslân, DataFryslân en het European Tourism Futures Institute (ETFI), onderdeel van NHL Stenden. Deze partijen hebben in april 2022 een kernteam gevormd met als doel bestaande data op het gebied van de gastvrijheidseconomie samen te brengen en, naar de toekomst toe, uit te breiden met nieuwe relevante kennis. Dit in samenspraak met relevante stakeholders in het veld. Het kernteam bestaat uit:

Voor vragen over de monitor kunt u contact opnemen met Erik de Swart, edeswart@planbureaufryslan.nl , 06 50 98 95 02.